Skoleflexindsatsen

Her kan du læse om Skoleflexindsatsen.

Formålet med Skoleflexindsatsen er:

 • At brobygge til og fastholde børn og unge i positive fællesskaber i skolen fx. hvis de har massivt fravær, er droppet helt ud af skolen eller skal tilbagesluses til almenskolen fra dagbehandling.
   
 • At opbygge og fastholde mangfoldige, inkluderende og sjove fællesskaber for alle børn og unge i klassen, så mange forskellige børn og unge kan inkluderes.

Børne -og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen samarbejder altid om et skoleflex-tilbud. Det kræver en fælles indstilling fra skoleleder og sagsbehandler i Borgercenter Børn og Unge samt en bevilling fra det lokale Beslutnings og Koordinationsudvalg (BEKU). Det er skoleleder og sagsbehandlers fælles ansvar at indstille sagen til BEKU.

Idrætsprojektet tilbyder forløb med børn og unge indenfor alle varianter af skoleflex-ordningen.

 

Skoleflexindsatsen

Vis alle

Skoleflex

Skoleflex er særligt målrettet børn og unge, som er i risiko for at falde ud af folkeskolens fællesskaber, og som vurderes igennem en målrettet indsats, at kunne trives, lære og deltage aktivt i skolens sociale og faglige fællesskaber.  

Skoleflex MINI

Skoleflex MINI er særligt målrettet børn og unge, som er i risiko for at falde ud af folkeskolens fællesskaber, og som vurderes igennem en kortere indsats, at kunne trives, lære og deltage aktivt i skolens sociale og faglige fællesskaber.

Skoleflex PLUS

Skoleflex PLUS er særligt målrettet børn og unge, som har svært ved at indgå i folkeskolens fællesskaber og derfor i risiko for at falde ud af fællesskaberne og af skolen, eller børn og unge som har brug for støtte til at starte i et nyt skoletilbud efter lang tids fravær. Skoleflex PLUS er målrettet børn og unge, der har behov for en intensiv indsats for at kunne trives, lære og deltage aktivt i et alment skoletilbud.

Tilbageslusningsflex

Tilbageslusningsflex er særligt målrettet børn og unge i dagbehandling, som tilbagesluses til almenskolen, får en god start på det nye skoletilbud og de bedste forudsætninger for at kunne indgå i de sociale og faglige fællesskaber i skolen. Indsatsen er også målrettet børn og unge, der er i målgruppen for dagbehandling, men som bliver i almenskolen med støtte.  Det er kun de børn og unge, der vurderes at have gavn af at blive i almenskolen, der tilbydes tilbageslusningsflex.

Praktisk og pædagogisk støtte i familien

Vi samarbejder med børn og unge og deres familier om:

 • At de opbygger gode hverdagsrutiner i familien ift. søvnrutiner, morgenrutiner, lektiehjælp m.m.
   
 • At de lærer selv at gå til og fra skole (gå, cykel, offentlig transport).

Social og faglig støtte til børn og unge i udsatte positioner i undervisningen og frikvartererne

Vi samarbejder med børn og unge om:

 • At de afklarer og italesætter, hvad der vil være en hjælp ift. at overkomme de udfordringer, de står i.
   
 • At de styrker deres kompetencer ift. at gå i skole gennem styrkelse af deres sociale og faglige kompetencer - fx. udvikling af strategier til at regulere følelser, håndtere konflikter og lære nyt.
   
 • At de træner struktur på skoledagen samt opbygger og fastholder deres motivation for at gå i skole.
   
 • At de opbygger selvværd og styrker deres tro på, at de er kompetente og betyd- ningsfulde for andre i de fællesskaber, de indgår i.
   
 • At de danner stærke og varige relationer samt opbygger og fastholder positive venskaber med andre børn og unge.
   
 • At de får erfaring med at handle selv og skabe positive foran- dringer i deres eget liv.

Støtte til at styrke de faglige og sociale fællesskaber for alle børn og unge i undervisningen og frikvartererne

Vi samarbejder med alle børn og unge i klassen og i frikvartererne om:

 • At de udvikler kompetencer ift. at følge fælles regler, samarbejde på tværs, være aktive og nærværende sammen og have det sjovt - fx via fysiske læringsaktivi- teter, spil, lege, konkurrencer, lektiecafe m.m.

Samarbejde og videndeling med lærere og pædagoger

Vi samarbejder med lærere og pædagoger om:

 • At integrere fysiske og praktiske læringsaktiviteter i undervisningen - fx via hold- deling, bevægelse m.m.
   
 • At planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen, hvor lærernes viden og trænernes socialpædagogisk viden sættes i spil i undervisningen.
   
 • At arbejde med at styrke de sociale og faglige fællesskaber.
   
 • At videndele om at støtte børn og unge i udsatte positioner og styrke inkluderende fællesskaber for alle børn og unge i klassen.

De børn og unge, som endnu ikke er parate til at gå i skole, eller som kun delvist kan gå i skole, samarbejder vi med udenfor skolen. Det kan være i hjemmet, i Idrætsprojektets positive fællesskaber, i lokalområdet - fx på biblioteker m.m. Her kan børn og unge i trygge relationer og rammer udvikle deres interesser og træne de færdighed- er og kompetencer der skal til, for at de kan tage skridtet ind i skolen.

De fleksible skoleforløb er opbygget efter BUF og SOFs indsatstrappe, så de tilgodeser forskellige behov i intensitet og fokus i forhold til, hvor børnene og de unge vurderes at være på trappen. Hvor de er på trappen vil derfor også have betydning for vægtningen af de forskellige aktiviteter.