Delvist lukkede pladser

På denne side kan du læse om Nexus' tilbud om delvist lukkede pladser.

Når en ung anbringes på Nexus, drejer en stor del af behandlingsarbejdet  sig om at få de unge til at opholde sig stabilt på institutionen samt sørge for at de ikke stikker af. Vi vil sikre, at vi kan arbejde mere målrettet med at forhindre, at  de unges eventuelle misbrug forværres, at de gør skade på sig selv eller andre, og at de lokkes til yderligere kriminalitet.

Det er en vedvarende udfordring for Nexus' målgruppe at håndtere de åbne forhold - uagtet at det naturligvis ikke er tilladt at forlade matriklen uden aftale. For mange af de unge er det naturligt at gå deres vej, når de mødes med omsorg i form af eksempelvis krav og grænser. Arbejdet med at sikre, at de unge på Nexus får samme muligheder for personlig udvikling som andre jævnaldrende, begynder fra det tidspunkt, hvor vi modtager dem. Det er en vedvarende proces, som handler om, at de skal lære at opholde sig på Nexus, også når det er svært.

Udadreagerende og voldelig adfærd

Arbejdet med konflikthåndtering på Nexus er centreret omkring at gøre de basale (og impulsive) reaktionsmønstre hos den unge mere bevidste.

I situationer, hvor den unge reagerer med meget uhensigtsmæssig attitude (vold, trusler, hærværk m.m.), arbejder Nexus’ personale med at stå fast, når der eksempelvis sættes grænser og  regler tydeliggøres. Således får den unge et klart billede af henholdsvis acceptabel og uacceptabel adfærd. Det er ofte i de situationer, hvor det bliver for svært for de unge at rumme de krav, der stilles til dem, og de ikke  får opfyldt deres umiddelbare behov, , at de  vælger at forlade matriklen. Herved slipper de for at skulle forholde sig til deres egne vanskeligheder.

Misbrug

Har de unge et misbrug, indvirker det på deres helbredsmæssige tilstand. I tiden før Nexus har de unge typisk været vant til uhindret at kunne tilegne sig og ryge fx hash.

Når de unge anbringes på Nexus, bliver de del af en kultur, hvor euforiserende stoffer ikke er tilladt. Det accepteres, at de unge kan komme med et misbrug i bagagen, men de vil aktivt blive forholdt til dette misbrug i form af voksne, som vedbliver med at være insisterende over for, at de unge skal acceptere, at de  har et misbrug, og at det er nødvendigt at arbejde på at stoppe dette misbrug. Det er ikke ualmindeligt, at der er tale om et årelangt misbrug, og det tager tid at arbejde med.

Arbejdet starter grundlæggende med i det hele taget at få den unge til at blive på Nexus. Dels for at kunne arbejde med den unge og dels for at sikre, at den unge eksempelvis ikke tager af sted for at tilegne sig hash.  

Kriminalitet

I misbrugets kølvand følger ofte kriminalitet, som skal finansiere   misbruget. Dog er der unge på Nexus, som ikke har et misbrug, men som alligevel er kriminelle på forskellig vis. De former for kriminalitet, der begås af ungegruppen, er berigelseskriminalitet, herunder brugstyveri og røveri, vold og anden personfarlig kriminalitet, besiddelse af euforiserende stoffer eller våbenbesiddelse.

Indikatorer på anvendelse

Jf. § 6 stk. 1 i Bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet fremgår det, at Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om anbringelse på en delvist lukket døgninstitution, når der foreligger en afgørelse om anbringelse uden for hjemmet efter Servicelovens §52 stk.1, eller §58, jf. §52 stk.3 nr. 7.

Stk. 2. Afgørelsen om anbringelse på en delvist lukket døgninstitution kan træffes, når det er afgørende for den socialpædagogiske behandling at kunne aflåse yderdøre og vinduer i perioder, og der er risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af:

  1. kriminel adfærd hos barnet eller den unge

     
  2. misbrugsproblemer hos barnet eller den unge

    eller

     
  3. andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.

På Nexus er essensen af de unges problemer forankret i de tre ovenstående områder. Indsatsen omkranses derfor af problematikker i relation til kriminel adfærd, misbrug og/eller psykiske problemer og andre adfærds- og tilpasningsproblemer hos den unge.

N1 er den afdeling, som er tiltænkt funktionen som Nexus’ delvist lukkede afsnit. De unge, der placeres her, vil hver især have eget værelse, opholdsrum og toilet/bad.

Læs mere om de fem afdelinger her