De fem afdelinger

På denne side kan du læse om Nexus' fem afdelinger: N1, N2, N3, N4 og N5.

Nexus’ boafdelinger er bygget op omkring en avancementstankegang, hvor den unge avancerer i takt med sin progressive udvikling. Princippet er, at næste afdeling altid har lidt mere at byde på i forhold til fysiske rammer og selvstyring. Forventningerne og kravene til de unge øges i takt med deres avancement med henblik på at øge incitamenterne for positiv udvikling. Modsat kan en tilbageførsel til en anden afdeling komme på tale, såfremt den unge ikke er i stand til at overholde de pædagogiske kontrakter i væsentligt omfang. Grundlaget for vores vurderinger bygger foruden avancementstankegangen også på dynamikker i ungegruppen, da samspillet mellem de unge har væsentlig betydning for det daglige behandlingsarbejde.

Som skitseret i ovenstående figur er der fem boafdelinger bestående af N1, N2, N3, N4 og N5.

N1

Typisk vil forløbene påbegyndes i N1, hvor de fysiske rammer er optimale til indslusning af unge, som ofte er meget rømningstruede. Her vil meget af arbejdet have til formål at skabe et tilhørsforhold til Nexus, hvorfor der intensivt investeres i opbygning af sunde relationer. Der er ikke mulighed for fjernsyn på værelserne i N1. Ej heller er der mulighed for besøg uden for institutionen i de første 14 dage.

N2 og N3

N2 og N3 fordrer en parathed til, at de unge aktivt forholder sig til deres situation og indgår i hverdagen med skolegang, sport og aktiviteter under hensyn til øvrige beboere. Værelserne på disse to afdelinger er større og udstyret med bad og toilet samt fjernsyn. Ligeledes vil de unges muligheder for hjemmebesøg typisk udvides, når de flytter hertil.

N4

N4 har flere funktioner, hvor den især fungerer som projektplads, men også som udslusningsafdeling og familiehus i forbindelse med besøg af slægtninge til de unge.

N5

N5 er en udslusningsafdeling. Udslusning anvendes til unge, som nærmer sig en alder, der kræver større parathed til at kunne klare sig på egen hånd. Botræningen er et gennemgående tema i strukturen på Nexus, men i udslusningsafdelingerne arbejdes der mere konkret med selvstyring af økonomi, madlavning, rengøring, kontakt til det offentlige og andre relevante forhold. Målet er at forvalte døgnrytmen, skole/arbejde og aftaler med minimal støtte fra voksne, hvor misbrug, kriminalitet og udadreagerende adfærd ikke må være fremherskende.

Den underliggende tanke i avancementstankegangen er, at behandlingsintensiteten og ydrestyringen nedtones i takt med de unges progressive avancement fra N1 til N5, hvor sidstnævnte i høj grad skal minde meget om forløbet efter Nexus. Den øgede grad af selvstyring og selvforvaltning superviseres af personalet, der aktivt vejleder de unge til at forstå og lære at navigere i usynlige strukturer.