Økonomi

Her kan du læse om den unges økonomi under praktikophold.

Den unge kan tjene op til 6182 kr. (2018 niveau) om måneden uanset, om han eller hun er hjemmeboende, udeboende eller døgnanbragt. Den unge er timelønnet, og lønnen afhænger derfor af, hvor mange timer den unge arbejder om ugen. Det betyder, at den unge bliver trukket i løn, hvis han eller hun udebliver fra arbejde eller er syg. Arbejdstiden ligger mellem 20 og 25 timer om ugen. Timebetalingen er den overenskomstmæssige mindsteløn for første års lærlinge på det område, der gælder på den unges arbejdsplads. Lønnen udbetales sidste hverdag i hver måned af Spydspidsen, som har fået en timeseddel fra virksomheden, hvor den unge har udfyldt antal arbejdstimer.

Spydspidsen overfører løn til en NEM-konto, så den unge skal den unge skal have en NEM-konto inden første lønningsdag. Der skal betales skat af den unges løn. Derfor skal den unge have et skattekort. Det kan hentes på SKATs hjemmeside eller ved at ringe til SKAT. Telefonnummeret finder du længere nede.

Udeboende unges økonomi

Lønnen er den samme uanset om den unge bor hjemme eller ej. Men hvis den unge bor på en døgninstitution, kan kommunen stille krav om, at den unge selv betaler noget af opholdet (jf. Bekendtgørelse om betaling af eget ophold på døgninstitution nr. 610 af 15/06 2006). Spydspidsen anbefaler som regel, at kommunen ikke stiller krav om det.

”§ 12. Et barn eller en ung, der har ophold i et anbringelsessted for børn og unge, har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet efter kommunens afgørelse. (…)
Stk. 2. Har barnet eller den unge under opholdet indtægter ved eget arbejde, kan betaling kun kræves af den disponible indtægt, hvor denne overstiger det beløb, der normalt ydes som lommepenge og til beklædning til den pågældende aldersgruppe”

Forældrenes økonomi 

Den unges løn kan have indflydelse på børnebidrag, børnetilskud og boligsikring. Sagsbehandleren skal afklare, hvordan det konkret vil påvirke den enkelte familie, men der er nogle generelle retningslinjer.

Retten til børnebidrag er betinget af, at barnet ikke forsørges af offentlige midler (jf. Lov om Aktiv Socialpolitik). Når den unges indtjening overstiger tre gange det normale børnebidrag, kan bidraget ikke længere udbetales forskudsvis af det offentlige, og den, der betaler bidraget, har mulighed for at søge bortfald af bidragspligten. Det betyder, at når den unge får løn for sin praktik fra det offentlige, kan det have indflydelse på børnebidraget, men det beror på en konkret vurdering i henhold til Socialministeriets vejledning nr. 54 af 17. juni 2002. Spydspidsen kan altså ikke afgøre, hvorvidt den unges indkomst kommer til at påvirke børnebidraget i enkeltsager. Det er sagsbehandler, der skal afklare det.

Børnetilskud kan kun udbetales, hvis den unge ikke er forsørget af offentlige midler (jf. Lov om Børnetilskud, § 5, stk. 4). Et barn anses for at være offentligt forsørget, når det offentlige dækker den væsentligste del af udgiften ved forsørgelse (jf. Socialministeriets Vejledning nr. 54 af 17. juni 2002). Socialforvaltningen foretager på den baggrund en konkret vurdering af, om barnet reelt er offentligt forsørget, når den unge begynder i et forløb hos Spydspidsen og får løn. Socialforvaltningen ville foretage den samme vurdering, hvis den unge begyndte på en produktionsskole eller et andet tilsvarende beskæftigelsestilbud.

Boligsikring beregnes ud fra hele husstandens indkomst. Den unges indtægt skal opgives til boligsikringskontoret, og det kan betyde, at boligsikringen vil blive mindre eller bortfalde helt. Grænsen for indkomststigning, der medfører en omberegning af boligsikring var i 2007 20.200 kr. på årsbasis (jf. Boligstøtteloven, § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1). Spydspidsen kan beregne, hvor meget den unge vil kunne tjene, inden grænsen er nået, og boligsikringskontoret vil herefter kunne lave en konkret beregning.

Kontakt SKAT

SKAT