Om sikrede institutioner

Her kan du læse en kort introduktion til sikrede institutioner.

På landsplan findes i alt otte sikrede institutioner, der sammenlagt råder over 126 sikrede pladser. 

Sønderbro er den eneste af institutionerne, der drives under Københavns Kommune. 

De sikrede institutioner er oprettet efter servicelovens §66, stk. 1, nr. 7 og adskiller sig fra andre sociale døgninstitutioner ved, at yderdøre og vinduer altid er aflåst og institutionens område er indhegnet. Det betyder, at de unge ikke kan forlade området og at de er underlagt institutionens regulativer i den periode, de er anbragt.

De sikrede institutioner tilrettelægger deres indsats ud fra den overordnede formålsparagraf i serviceloven kapitel 11 om "særlig støtte til børn og unge". Loven indebærer blandt andet, at de sikrede institutioner skal skabe de bedst mulige opvækstvilkår for børnene og de unge, så de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Psykologisk screening og misbrugsproblematikker

Det er i dag lovpligtigt, at børn og unge på sikrede institutioner, tilbydes en psykologisk screening. En psykologisk screening består af psykologiske observationer og forskellige tests, som til sammen giver et billede af den unges kognitive, personlighedsmæssige og sociale kompetencer og udfordringer. Screeningen afdækker, om den unge har brug for yderligere psykologisk eller psykiatrisk hjælp.

Da mange anbragte unge i større eller mindre grad har et misbrug, tilbyder alle institutioner ligeledes forbehandling af misbrugsproblemer med henblik på at afdække de unges behov for behandling og motivere den unge til at indgå i behandling efter opholdet på den sikrede institution.

Ligeledes har de fleste sikrede institutioner også kognitive behandlingsprogrammer som tilbud til de unge under deres anbringelse.