Pædagogik

Her kan du læse om den pædagogiske ramme for arbejdet på Sønderbro.

Anbringelsen af en ung på Sønderbro anvendes som en mulighed for at styrke den unges forudsætninger for og forpligtigelse på en positiv udvikling uden kriminalitet og misbrug. De bærende elementer i den pædagogiske praksis er at lade en aktiv og sund dagligdag danne rammen omkring de unge, med fokus på at stabilisere deres hverdag og paratgøre dem til det videre forløb efter endt anbringelse. Dette gøres med afsæt i en gennemgående og konsekvent hverdagsstruktur, båret af en tydelig og ordentlig kommunikation med de unge, seriøsitet i tilgangen til og håndteringen af de unges situation, samt en gensidig forpligtelse og ansvarsfølelse for positivt samvær med hinanden.  

Under de unges anbringelse er der fokus på at afdække behov og styrker i forhold til de unges kognitive kapacitet og sociale handlekompetencer. Gennem daglig dokumentation og observationssamvær, tilstræbes det at opbygge en grundig viden om den unges ressourcer og udfordringer, da viden herom er vigtig for at kunne hjælpe og støtte den unge bedst muligt under anbringelse. 

Idræt

Et bærende element i det pædagogiske arbejde på Sønderbro er fysisk udfoldelse. Institutionen ser fysisk aktivitet som nært knyttet til de unges muligheder for læring og udvikling. Alle afdelinger har så vidt muligt en eller anden form for sportslig aktivitet mindst én gang hver dag.

Koblingen mellem fysisk udfoldelse og læring spænder fagligt bredt på Sønderbro og folder sig ud på alle områder af de unges hverdag; både lærere, pædagoger samt frivillige fra Idrætsprojektet (et tilbud under Center for Socialt Udsatte og Kriminalitetstruede unge) arbejder med de unge ud fra denne tilgang.

De forskellige aktiviteter er alle medvirkende til at forberede de unge til en normaliseret hverdag i civilsamfundet, med deltagelse i skole og fritidstilbud som alternativer til kriminalitet. Gennem den brede vifte af aktiviteter er det Sønderbros vision at gøre de unge til aktive deltagere i en positiv og foretrukken udvikling, hvor de dels oplever højere grad af sundhed og velvære, dels oplever sig selv i stand til at indgå i skolesammenhænge og lære nyt. Gennem positive oplevelser søges at give de unge fornyet tro på egne kompetencer og evner til aktivt at påvirke egen situation i en positiv retning, hvilket Idrætsprojektet efter endt anbringelse endvidere holder fast i gennem brobygning til et sundt og aktivt fritidsliv.