Metodisk tilgang

På denne side om de metodiske tilgange, vi arbejder med.

På Fensmarkgade anvender vi inddragende metoder, der skaber udvikling for den unge og deres familie/netværk.  Metoderne vælges efter den unges alder, -udfordringer, -personlighed og situation. Et metodevalg udelukker ikke nødvendigvis det andet.  

Mentalisering

Fensmarkgades unge har ofte dårlige forudsætninger for at forstå egne og andres mentale tilstande, følelser, behov og tanker, hvilket kan forstås som en skrøbelig mentaliseringsevne. Da mentaliseringsevnen er en forudsætning for vedvarende og meningsfulde relationer og en stabil selvfølelse, arbejdes der på Fensmarkgade med mentaliseringsbaseret behandling. Gennem mentaliserende processer, bliver barnet/ den unge i stand til at se andres perspektiver samtidig med, at de lærer at holde fast i sig selv.  

Narrativ metode

På Fensmarkgade arbejder vi med den fortælling, de unge har om sig selv, hvilket kaldes narrativ metode. Der arbejdes med identitet, nye livshistorier samt handlemuligheder på en positiv og respektfuld måde for det enkelte menneske. Ved at fokusere på den unges succeser, frem for de mere determinerende problemforståelser, kan vi ændre på den dominerende selvfortælling og skabe nye handlerum.   

Helhedsorienteret - og systemisk tilgang

På Fensmarkgade arbejdes der helhedsorienteret og systemisk med børnene og de unges problemer. Tilgangen indebærer en forståelse af menneskelige problemer som noget, der opstår i – og gennem sociale samspil, og derfor også må behandles gennem inddragelse af større systemer, hvor sociale interaktioner finder sted. Disse systemer kan være alt fra familien, klassen, børnenes fællesskab udenfor klassen til personalegruppen. Alle, der indgår i et system, er medspillere i forhold til, hvad der opstår af dynamikker i systemet.  
I stedet for at placere skyld, flyttes fokus således til både at involvere et kontekst-, aktør- og individperspektiv, som kan vise mønstre og sammenhænge, der påvirker individet og systemet.  

Konflikthåndtering

Konflikter er uundgåelige på en døgninstitution. Som udgangspunkt løser vi i det daglige små uenigheder, men sker det at konfliktniveauet eskalerer til et niveau, hvor vores faglige vurdering er, at vi har brug for ekstern hjælp, benytter vi Den Sociale Døgnvagt til konfliktmægling. Dette gennem både individuelle og gruppeorienterede metoder.